NTP OKTP-20-0030 „Játékos tudástár”

Magiszterovi küldte be 2021. 07. 12., h – 21:59 időpontban

                  lbal     Pályázat a Magiszter Óvodában     ljobb

                                                                  NTP OKTP-20-0030

                                                                     „Játékos tudástár”

                                                                         lovoda

 

  1. Amit megálmodtunk

Programunkat egy komplex rendszerben képzeltük el, amely azon túl, hogy megvalósítja a tehetségígéretes gyermekek tehetséggondozását, a pályázatban részt vevő gyermekek digitális tudását erősíti, előrevetíti az iskolai eredményességüket. Olyan képességfejlesztési tárházat álmodtunk meg, amely figyelemfelkeltő, interaktív, izgalmas és játszva fejleszt. Az óvodánkba járó szociális hátránnyal rendelkező tehetségígéretes gyerekek számára tevékenységekre ösztönző, motiváló környezetet és eszközrendszert kívántunk a pályázat segítségével biztosítani.

  1. Amit megvalósítottunk

Kapcsolatteremtő játékokkal és a „Peták” gyűjtéssel megteremtettük a tehetséggondozó szakkör motivációs bázisát. A séták során megörökítettük az élményeket tablet segítségével. A mintákat nagyító és mikroszkóp segítségével megvizsgáltuk. Digitális eszközök használatához kapcsolódó szokásrendszert alakítottunk ki. Megalapoztuk a gyerekek informatikai ismereteit, mintegy megalapozva az iskolai tanulmányaikat. Korszerű természettudományos ismereteket szereztek kísérletezések közben. Illesztéses, kategorizációs, gondolkodási stratégiai játékokat játszottunk. Szituációs játékokkal megtanítottuk, hogyan kell biztonságosan jelen lenni a digitális térben, milyen veszélyeket hordozhat az internet világa. Ismereteket szereztek a napszakokról, évszakokról és az idő múlásáról.  Okos tévén óvodásoknak szóló ismeretterjesztő filmeket néztünk meg az adott témákban. Gyakoroltuk a digitális rajztábla használatát. Egyszerű feladatokat oldottunk meg páros vagy mikro csoportos foglalkoztatási formában. Tematikus képek segítségével a cigány hagyományos kismesterségekkel kapcsolatban szereztek ismereteket. A család tagjainak a családban betöltött szerepéről beszélgetve az aktív és passzív szókincs fejlesztése, a beszédfegyelem kialakítása valósult meg. Testséma tükör használatával testtudat, éntudat, önismeret fejlesztő játékokat játszottunk. A Bee bot és a robot egér segítségével betekintést nyerhettek a robotika alapjaiba. Akinek a pályázati tevékenységek során a legtöbb „petákot” sikerült összegyűjtenie, jutalmul egy mikroszkópot vihetett haza.

  1. Amit elértünk

A programelemek erősítették a gyerekek digitális tudását. A felépített képességfejlesztési tárház nyolc képességterület: tériorientáció, matematika-logika, külső világ tevékeny megismerése, szerialitás, auditív, verbális, grafomotoros és vizuális készségek fejlesztését tette lehetővé. Az innovatív, a XXI. századnak megfelelő interaktív eszközök a célcsoportra figyelemfelkeltő, motiváló hatással bírtak. A szociális hátránnyal rendelkező tehetségígéretes gyermekeknek kétnyelvűséget támogató légkörben tevékenységre és gondolkodásra ösztönző környezetet és eszközrendszert biztosítottunk. A korszerű ismeretek elsajátítása játékos helyzetben, életkoruknak megfelelő szinten és módszerekkel valósult meg. A 30 órás gazdagító program az óvodai foglalkozásokon kívül valósult meg, heti két alkalommal 45 - 60 perces időtartamban. A programunkat úgy állítottuk össze, hogy abban megjelenjen a sikeres tehetségfejlesztés 4 eleme: a megfelelő légkör kialakítása, biztosítása, a tehetség fejlesztése, gazdagítása, a gyenge oldal fejlesztése, a lazító program. A pályázat során lehetőséget biztosítottunk a kísérletezésre, megtapasztalással összekapcsolt cselekedtetésre, és a tapasztalatok kétnyelvű megfogalmazására.  A játékeszközökkel végzett problémamegoldások együttműködésre, elfogadásra, segítségnyújtásra nevelte őket. A program lehetőséget adott a játék, az izgalmas problémamegoldás élményével társuló tapasztalatszerzésre. Kiemelt szerepet kapott a megértéshez szükséges képességek fejlesztése: az azonosítás, a megkülönböztetés, az összefüggések felismerése, állítások, kérdések, utasítások megértése. 

A közös játék, eszközhasználat, problémahelyzet megoldása közben erősödött a csoport kohézió, az irányított kétnyelvű kommunikáció hatására bővült szókincsük, gyakorolták a kérdések feltevését, az érvelést.  A jó nyelvi készség elősegíti a későbbi iskolai eredményességüket. A digitális és egyéb eszközök gyermekeink számára csak az óvodában elérhetőek. Ezáltal hátránykompenzálást és esélyteremtést valósítottunk meg.

  1. Lazultunk

A lazító program az eredeti terv szerint az Agóra Tudományos. Élményközpontban zajlott volna. A megvalósítás idején a partnerintézmény lezárásra került. A korlátozások feloldása után a fogadó intézmény nyitva tartása nem volt összeegyeztethető a gyerekek életkori sajátosságaival. Ezért sajnos más helyszínt kellett keresnünk. Mivel a programhoz nem tartozott utazási költség elszámolás, olyan helyszínt kerestünk, amely helyben megvalósítható. Így esett a választás a Pampuch tanyára, amely óvodásaink számára gyalogosan elérhető, és az általa biztosított lehetőségek illeszkedtek a pályázati céljainkhoz. Már a helyszín megközelítése is természettudományos ismeretek szerzésére adott lehetőséget: A közlekedési lámpa működésének a megfigyelése, a vasúti sínen való átkelés és a gyalogos közlekedés szabályainak gyakorlása, a környezet hangjainak beazonosítása (madárcsicsergés, vonat zakatolás, kutya ugatás, munkagépek zaja), sikló külső jegyeinek megfogalmazása, stb. A helyszínre megérkezve a legelésző lovak és a delelőre behajtott birkanyáj látványát izgatottan fogadták a gyerekek. Lovat már sokan láttak közelről, de bárányokat senki. A lazító program keretében a tanya életével ismerkedtek meg az óvodásaink. Elemi ismeretet szereztek a gazdálkodás alapjaival, a korszerű növénytermesztéssel, állattenyésztéssel kapcsolatban. Nagy élmény volt, amikor beülhettek a munkagépekbe. Ámulattal állapították meg, hányféle kisborjút látunk. Értelmet nyert számukra a „ma született bárány” kifejezés, hisz szó szerint aznap született báránykát simogathattak. A meséből ismert „kemence” szó és a hozzá kapcsolódó élmény felejthetetlen. A kemence befűtése, a sütőlapát használatának megfigyelése, a friss kenyérlángos elfogyasztása nagy élményt jelentett az óvodások számára. Minden gyermek lovagolhatott.

  1. „Ember tervez…”

A tervezettnél később tudtuk elkezdeni a tehetséggondozó programsorozatot. Egyrészt, mert csak 2020. 11. 16-án kaptuk az értesítést, hogy nyert a pályázat, ám költségvetést kellett módosítani, mert a pályázott összegnek csak egy részét ítélték meg. Másrészt mert a COVID 19 humán járvány mindkét megvalósító pedagógust érintette. Amikor betegségből felgyógyulva visszaérkeztünk az óvodába, már a karácsonyi készülődés utolsó napjai zajlottak, majd kezdődött a téli szünet. A szülők nem vették igénybe az óvodai nevelést. Így történt, hogy a pályázat programjai és az eszközbeszerzések nagy része átcsúszott a 2021-es évre. Eredetileg heti egy alkalommal folytak volna a foglalkozások, a Süni és a Katica csoport gyermekeinek részvételével. A járványügyi előírások viszont nem javasolták a tanuló csoportok összevegyítését. A későbbi kezdést és az előírásokat figyelembe véve a foglalkozások heti két alkalomra módosultak. A korlátozások feloldásáig a tehetséggondozás feladatait külön-külön oldották meg a megvalósító pedagógusok csoportszobában, fejlesztő szobában vagy udvaron, valamint séta közben.

  1. Értük tesszük

Az óvodahasználó, túlnyomórészt halmozottan hátrányos helyzetű roma származású gyerekek körében a pályázati programokban való részvétel lehetősége az esélyteremtés folyamatának igen hangsúlyos pontja.

Hogy ez mit is jelent azoknak a gyerekeknek, akik ingerszegény környezetből származnak, és a pályázat nélkül lehetőségük sem lehetett volna lovagolni, vagy robottal, tablettel, okos tévével, digitális rajztáblával, mikroszkóppal találkozni, nos ezt a megvalósító pedagógusok a foglalkozásokon az arcukon láthattuk.

 

Galéria  Galéria